Danger in der Farbe schoko tan geboren am 16.03.2018. at/a D/d b/b E/e ky/ky KW 1 PL 0. Uneingeschränkt zuchttauglich geschrieben.


Fonsy lilac fawn merle geboren am 15.05.2018 aus eigener Nachzucht. KW 1 PL 0 uneingeschränkt zuchttauglich geschrieben.

DNA ay/at d/d b/b E/e ky/ky